Änzilochmanne

 

(Sämtliche Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder ähnliche Situationen aus jüngerer Vergangenheit sind rein zufällig ! )

 

 

Dä Brand vom Stèdtli ésch för’s Vouch vom ganzè Hénderland è totali

Katastrophè gsi ! D’Chélè ond diè lètschti Hüserzilè bi dè Möligass sénd

zwor no g’standè. Abèr söscht ésch auès abèbbronnè.

 

S’einzig Huus, wo Steimuurè g’ha hèt, ésch s’Rothuus gséh. Ond ou das

ésch e Roub vo dè Flammè wordè : D’ Muure sénd zwor no g’standè, abèr

énnè draa ésch auès uusbrönnt.

 

Diè Faméliè , wo vorèthär im Stèdtli g’wonnt hend, sénd komplèt èrlédigèt gséh. Si hèt ès grauèhafts Elènd èrreicht, wo mèr néd cha méd Wort béschriibè ! Si hend natürlèch säubmou auès vèrlorè: Hab ond Guèt –

Huus ond Hei. Aui hènd gluègt, bi Verwandtè ondèrè-z’choo. Chénd hèt mèr vèrdéngt. Vo dènè, wo zroggblobè send, sei véli vèrhongèrèt, vèrfroorè odèr hémutruurig vèrrèckt.

 

 

Erscht im Hornèr hèt do afig dè Scholtheis Béfäu erloh, mè söu étz ändlèch vorwärts machè: D’ Stadtmuure söuid wédèr  èrréchtèd wärdè, Obertor ond Ondèrtor müèsèd wédèr béfèschtigèd wärdè zom Schotz vo dè Stadträcht !

Ond z’allèréérscht sig dè s’Rothus wédèr z’èrstöllè, domét mèr ou wédèr chöig ordèli regièrè ...

 

Dè Stadtboumeischter Joos (...) ésch vor-n-è-rè schièr onlöösbarè Uufgab g’standè. Gäud hèt mèr e-keis g’ha! Ond s’ Houz ésch éländ tüür gséh!

 

I so schwérige Zytè, wo auès am Ranzè liid, chömè mängisch eigènartigi Fröchtli a Tag. Nor è soo ésch ès z’èrklärè, dass dè Jong vo dèm so onschiinbarè Wöschwyb Hanna hèd chönnè in Erschiinig trättè. Es bsondèrbar schlaus Börschtli ésch är gséh; ond ès rüüdigs Schlétzohr ! Emmèr hèt är s’Gschpöri g’ha, wèlè das dè Schèff ésch. Déét ésch är aagsuugèt ond hèt séch wiè nè Schattè a’dFärsè ghänkt : klammheimlèch, stöu ond onschiinbar liislig.

 

 

Dè Stadtpräsidènt Barth ésch i dènè Tääg jo néd z’béniidè gséh. Öbèrau hätt är söuè zom rächtè luègè. Dèbi ésch är jo säubèr figufèrtig gséh.

 

Wo-när im Loschtgärtli héndè vo au sim Leid klagt hèd, ésch är doch öberrascht gséh, wo do è so-nä jongé Schnodèri émmèr grad gwösst hèd, wiè das mèr’d Probléém chönt löösè. Auso ésch är änèg’hockèt ond hèd aafè ärnschthaft mét dènè Gsöuè diskutièrè.

 

Plötzlèch hèt’s eim wöuè tonkè, ès sig jo allès ganz eifach. De Jong Gèri hèt vomènè Frouali gwösst, wo am Napf héndè huusi. Es seig è riisigi Légèschaft. Zo dè Chrutdosè ghöri dè ganzi Änziwaud. Dä sig onèrschöpflèch !

 

Eigènartig! Är hèd ou scho è Plan uusg’hèckt gha, wiè mèr das Frouali chönt öber dè Tésch zièh...

 

Ond so ésch mèr am Tag druuf los, èm Änzi zuè. Dè Stadtschriibèr  hèt ès Vèrträgli uufgsètzt gha ofèmè édlè Pèrgamänt, wo mét èmè rotè Ségu vèrzièrèt gsi ésch.

 

Dèmét mèr im Gsètz hèt chönnè Gäutig vèrschaffè, hèt mèr ès Géfolgé zämègstöut. Dè Sächser Petermaa Leonz ( si hend’em nor de Lonzi gseit) de Obermaa  Amrein ond si Landjägèr Schwäglèr métsamt drüü Karnöfflè : Dè Chartèspélèr Schrötèr, dè „Chnorzi“ ond dè „Chromm“

 

Wo das Frouèli diè Gsöuschaft gséh’hèt cho, hèt äs scho g’schnallèt, dass das nüd guets z’Bédüütè hèd. Wédèrstand ésch allèrdéngs zwäcklos gséh. Diè Mannè sénd eifach i’d Stobè inèchoo. Mè hèt dè Vèrtrag uusgrollèd ond dèm Frouèli befolè, ès müès étz do ès Chrüützli machè. Si hend natürlèch g’meint, das autè Wyb seig blöd ond onnböudèt. Aber oha ! Wo diè aut Troke luut ond düütlèch vorglääsè hèt, éschès do im eint oder andèrè grad è chli gschmouch wordè !!!

 

Etz hèt’s em Barth of au Fäu K’Chappè glöpft: Är hèt em Chromm ond èm Chnorzi béfolè, das Frouali z’aretière ond è-rè s’Muu zuè–z’hèbè.

Dè Schriiber Cysat hèd è-rè d’Fädèrè dor d’Féngèr g’stossè ond dè mét beidnè Händ ès Chrüüzli ondèr das Vertragswärch g’schléérgèt. Das Pergamänt ésch iigrollèt wordè ond blétzartig imènè grossè Rohr vèrschwondè. Aus Entgäut för dä g’spässig Handu hèt mèr éhrè è Gäudsècku mét èrè hampfèlè Söubermönzè öbèrlo. Ond fort sénd’s gséh!

 

 

Zo allèm Eländ änè hèd’s Büèbi die ganzi S’zénèri  béobachtèt ond ésch zo dè Nochbèrè g’sècklèt. Doch dè Hällèr hèd nè nomè uusglachèt ond gseit, was är ou för nè dommè Cheib seig. Är chöim dè mondrisch scho cho zom rächtè luègè ...

 

I sinèrè Dömmi énn ésch dè Büèbi dè no zom Grau vörè. Abèr ou do ésch è kei Höuf z’erwartè gséh. So ésch är wédèr zrogg zom Frouèli. Aber won-är wédèr heizuè chont, gséhd är scho vo witèm, dass è so nè gspässigè Mönch bim Frouali zuè hockèt. Ofèm Bänkli vor em Huus hèd si zänned ond g’chlagt, was éhrè för-n’ès Leid passièrt ésch !

 

Baudänè hèd s’Büebi gmèrkt, dass das Frouali dè ganz Gäudsècku dem Wandèrprèdigèr wott vèrmachè. Do ésch är inè, hèd dä Gäudsèku i si Bompèr gno ond ésch dör’s Chochifeischtèr uus ond dèfo. Vo dèm Tag aa esch är verschwondè gsi ond hèd aus verschollè g’goutè .

 

Am andèrè Tag ésch do tatsächlèch dè  Hällèr èrschénè. Är hèt s’Frouali i sim hüülendè Eländ aatroffè. Ohni Wort z’verlüürè ésch är usè i Stau ond hèt die zwöi lètschtè Chuèli losbbondè ond mét hei g’noo ...

 

Dè Grau hèt vör söttigs néd dè Zyt gha. Är hèd di ganz nacht müèssè Marchstei vèrsètzè. I so “schwäärè”  Stondè muèss mèr handlè !

 

E so ésch s’Rächt mét Füèssè trättè wordè. Ond keinè vo dènè gémeinè Siechè ésch glöcklèch ab dè Wäut.

 

Grau ésch vom Häller  währèd em dussè vèrschossè wordè !

 

Dè Hällèr säubèr, wo séch noch èm Tod vom Frouali ou no Hof ond Schüür ondèrè Nagu gréssè hèd, ésch vo émmèr stèrchèrè Géchtschüüb bbloogèt wordè, bés är séch schlossändlèch èrhänkt hèt.

 

S’Büèbi ésch ab i’d Frömdi. Är ésch sis Gäud gli los gséh: Är hèt’s jo néd chönnè zöuè ...Auso ésch är scho noch wénigè Johrè wédèr im Stèdtli èrschénè. Aber ès hèd nè nièmmèr mé g’könnt. E grässlèchi Chrankèt hèt nè forchtbar èntstöut. Baudänè ésch är gschtorbè. Si heinè bim Sièchèhuus ossè verscharèt ...

 

 

 

Barth hèt s’Stèdtli wédèr  aafè uufbouè. Doch dè Jong Gèri – mèr hèd èm dè Öbèrnamè „dè Schwarz“ ggä -  hèd nè èrprèsst. Emmèr vèrröcktèr sénd sini Fordèrigè wordè. Schliesslèch hèd séch de Stapi vom Rothusdach gstöörzt. D’Lüt hènd gmeint, är seig bi Bouarbeitè om’s’Läbè choo ...

 

Stadtschriibèr Rènwart Cysat hèt vom Tag èwägg nömmè chönnè schloffè. Ehn hend gruusègi Aubtröim bbloogèt. Är ésch vo Tag zo Tag bleichèr wordè ond chum è Monèt spöter gstorbè. Sis Härz hèt vèrseit.

 

Ganz im Gägesatz zom „Schwarz“ : Är ésch öberau gärn gséh gsi.

A Königshöf ond Hèrèhüüsèr ésch sinè Rǻt gfrogt gsi !

Erscht im höchè Autèr ésch är zrogg of Willisau cho. Är ésch vo aunè gfiirèt wordè wiè-nè Höud! Sinè Riichtom hèd nè émmèr gschötzt vor Ongémach ond Vèrfougig. Doch s’lètschtè Hömmli hèd kei Täschè! Métnäh chammèr nüüd. Dromm hèd ou är müèssè mét läärè Händ is Jénsiits öbèrè.

E Geischtlèchè hätt är jo niè a sis Bett zuè ggloh. Abèr diè, wo éhn i sinèr lètschtè Stond bégleitèt hènd, hènd Gschéchtè verzöut, dass eim ggruusèt hèt: Es hèd äuwä niè einè dèrèwäg è Todèskampf !

 

Diè beidè Tschuggèr, dè Schwäglèr ond dè Amrein, hènd séch nochèmè Wybèrgstörm duèlièrt. Noch dèm Gfächt mét èm Säbu  si beidi gstorbè !

 

Ond diè Gschécht vo dè drü Spélèr, èm „Chnorzi“ , èm „Chrommè“  ond èm Spöumandli Ueli Schrötèr  , tja , diè könnè mer jo !

 

Wo do s’Stèdtli ändlèch wédèr uufbout gsi ésch ond d’Lüüt wédèr ès rächts Dach öbèrèm Chopf gha hènd, hèt mèr séch émmèr méh aafa stööre ab dènè Geischtèr, wo éhrès Onnwäsè trébè hönd. Auso hèt mèr müèsse è Guardian lo cho, wo do einè om dè andèr iigfange ond i-nès Drockli g’spéért hèt. Z’lètscht hèd är di ganzi Fracht mét èmè Hängst of d’Stächèlègg uègfüèrt. Mét èmè Zèrémonièll hèt mèr do diè ganzi Fuèr öbèr d’Fluè abègstöörzt ond mét èmènè Bann bèleit! Ond dromm sei si ou hött no déét!